Hahmoterapeutti…
…toimii aktiivisena havainnoijana, peilinä, vastakaikuna, haastajana, tukijana
…on toinen ihminen tilanteessa
…ehdottaa asioita joita voi tarkastella
…kysyy mitä jätät kertomatta
…ottaa  sinut vastaan sellaisena kuin olet

Hahmoterapia...
…on tiedostamisprosessi
…tapa katsoa maailmaa ilmiöiden kautta
…tutkii ihmisen tapaa olla kontaktissa ympäristön kanssa
…pyrkii havaitsemaan  kontaktia haittaavat tekijät jotta voi valita tarvitseeko niitä enää

Kokonaisuus
Ihminen on kokonaisuus, johon kuuluu keho, tunteet, aistimukset ja mieli. Monesti vältämme ja väistämme kehotietoisuutta ja tunteita ajattelemalla tai suorittamalla erilaisia toimintoja. Aistiminen, hengittäminen, kohtaaminen ja yksinkertaisesti oleminen saattavat olla hukassa. Mielipiteet, tulkinnat ja uskomukset voivat estää elämästä. Menneisyyden ja tulevan pohdinta vie huomion tästä hetkestä. Itsensä voi täyttää uupumiseen asti tiedolla ja virikkeillä, kunnes kadottaa yhteyden ytimeen. Tunteiden ja tuntemusten tiedostaminen ja hyväksyminen ovat tärkeä osa hyvinvointia ja minuutta.

Toinen nimitys hahmoterapialle on gestalt-terapia.  Gestalt sana tulee saksankielestä ja tarkoittaa hahmoa. Pyrkimys loppuunvietyihin, valmiisiin hahmoihin on ihmiselle ominaista. Silmällä on kyky luoda katkonaisella viivalla tehdystä kuvasta kokonainen kuva. Ihmisellä on kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Gestalt- terapiassa katsotaan kokonaisuuksia. Maailmaa ei pilkota irrallisiksi tapahtumiksi vaan tarkastellaan ilmiöitä. Hahmoterapeuttinen lähestyminen on humanistinen ja fenomenologinen. 

”Kokonaisuus on  enemmän kuin osiensa summa. ” –Koffka


Hahmoterapian menetelmät ja soveltuvuus
Hahmoterapia voi olla keskusteluterapiaa ja siinä voidaan käyttää aktiivisia toiminnallisia menetelmiä kuten erilaisia kehollisia harjoitteita, kehotietoisuutta, taideterapiaa ( kuva, ääni, musiikki, kirjoittaminen), tuolityöskentelyä ja unien työstämistä. Yksilöllinen prosessi ja tarpeet määrittävät terapian toteutumisen muodon. Harjoitteita ei toteuteta kaavamaisesti vaan ne syntyvät prosessissa.

Hahmoterapiasta voi olla apua monenlaisiin häiriötiloihin ja ongelmiin kuten syömishäiriöt, masennus, ahdistus, sosiaalisten tilanteiden pelko, esiintymisjännitys, työuupumus ja kriisit. Hahmoterapiasta voi saada selkeyttä ja ymmärrystä seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin, ihmissuhteisiin, perheeseen, yllättäviin elämäntilanteisiin  tai työhön liittyvissä kysymyksissä.

Työnohjaus, organisaatioiden kehittäminen sekä monenlaiset taiteelliset projektit hyötyvät hahmoterapian viitekehyksen soveltamisesta.

Etiikka
Suomen Hahmoterapiayhdistys on laatinut Suomen lakien ja yleisten eettisten käytäntöjen pohjalta  eettiset säännöt jotka ohjaavat ja tukevat sekä terapeuttia että asiakasta epäselvissä tilanteissa. http://hahmoterapia.fi/etiikka.html

Lisää tietoa hahmoterapiasta ja koulutuksista:
www.hahmoterapia.fi
www.gis-international.dk